top of page
VAZE check logo.png

Vraaggestuurde Adoptie Zorgvernieuwing met Ehealth

Versnelling van zorgvernieuwing begint op de werkvloer!

In de huidige kabinetsperiode wordt zwaar ingezet op het breder inzetten van Ehealth. Dit doet een beroep op de innovatiekracht van alle zorgmedewerkers, hun organisaties en de samenleving. Tijd om deze te versterken en vergroten.

 

Om innovaties geschikt voor het leven te maken heeft Aptavivar hiervoor het VAZER-aanpak ontwikkeld gebaseerd op jarenlange praktijkervaring. VAZER staat voor Vraag gestuurde Adoptie Zorgvernieuwing met Ehealth. De ‘checked box’ staat symbool voor geschikt voor het leven.

Persoonlijke innovatiekracht

 

Leren innoveren! Gericht op zorgverleners, teamleiders en project- en beleidsmedewerkers. Innoveren met maatwerk als cultuur.

 

Vraagverheldering is de basis voor succesvol toepassen van innovaties als Ehealth. Op basis van oplossingsgericht werken, die exclusief uitgaat van de vraag, is daarom oplossingsgericht maatwerk ontwikkeld.

 

In oplossingsgericht maatwerk wordt Ehealth in de context van cliënten en patiënten meegenomen en wordt rekening gehouden met  hun digivaardigheden door:

 Rraagverheldering

 Rinden van geschikte  oplossingen

 Roorlichting geven over Ehealth mogelijkheden

 Raardigheden trainen op Ehealth; digivaardig worden.

 Rerkrijgen van de Ehealth oplossingen van leveranciers en ICT afdeling

 Rerspreiden van de ervaringen aan elke geïnteresseerde, binnen en buiten de organisatie.

 

Vernieuwing van de zorg ontstaat op deze wijze vanaf de werkvloer. 

 

Organisatorische innovatiekracht

 

Vraaggestuurde product- en proces innovatie gericht op het (innovatie) management, projectleiders, adviseurs en wetenschappers verhoogt en richt de innovatiekracht van organisaties.

 

Met oplossingsgericht werken in combinatie met methoden zoals CAFCR, QFD, Democratisch Innoveren en Design Think, is een aanpak samengesteld om Ehealth dienstverlening te kunnen ontdekken, onderzoeken, ontwerpen, ontwikkelen en organiseren.
 

De vraag omzetten naar de geschikte oplossing vergt een nauwe afstemming tussen de vrager en leverancier door onder andere co-creatie, stem van de klant en oplossingsgericht werken. Hier gaat het in de praktijk vaak mis. Er zijn veel instrumenten om producten en processen te ontwikkelen. De VAZER-aanpak geeft de toevoeging vanuit oplossingsgericht denken als smaakversterker op deze instrumenten om ze gerichter te gebruiken op de vraag en adoptie van de oplossing.

  

Maatschappelijke innovatiekracht 

 

De innovatekracht van organisaties en samenwerkingen ontwikkelen door ook hier uit te gaan van de vraag en adoptie en deze middels de dwarsverbanden de organisatie(s) en samenwerking te ontwikkelen.

 

Het gaat uiteindelijk om de zorguitkomsten gedekt door voldoende zorginkomsten.  Uitkomsten ontstaan middels zorgwaardestromen in zorgpaden die vanuit zorgprocessen worden gerealiseerd. Ehealth kan de kwaliteit van de uitkomst, zorgwaardestroom en zorgprocessen sterk verbeteren mits zorgvuldig vraaggericht toegepast. 

 

De dwarsverbanden tussen de processen bepalen sterke de optimale inrichting van de organisatie.  Wat de dwarsverbanden in een organisatie betekenen,  en het minimaliseren van het gemiddeld aantal stappen van informatie van proceseigenaar naar proceseigenaar.

 

Het zien van dwarsverbanden vergt dwarsdenken. Daarom zijn methoden als Policy Deployment, Stem van de klant en andere LEAN instrumenten om de organisatie de flexibiliteit te geven snel in te kunnen spelen om nieuwe ontwikkelingen en innovatiekracht te ontwikkelen. 

 

Een Uitprobeerdienst zoals in Dalfsen is een praktische uitwerking van de VAZER-aanpak.

bottom of page